Reglement verlof aanvragen

Verlofregels


Verlof buiten schoolvakanties

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit wordt ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek genoemd. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is. Het is niet in het belang van uw kind om onderwijstijd te moeten missen.

Volgens de leerplichtwet is de school verplicht administratie bij te houden van schoolverzuim. Verlof buiten de schoolvakanties is alleen toegestaan, wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Een en ander dient in overleg en met toestemming van de directie te gebeuren. Het dient schriftelijk minimaal een maand voor verlofdatum te worden aangevraagd met vermelding van reden en data waarvoor vrij wordt gevraagd. 

 

Vakantie onder schooltijd

Een veel voorkomend verlofverzoek is de aanvraag voor extra vrije dagen. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen en stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek vakantie(dagen) tijdens schooltijd toestaan. Het gaat in het kort om de volgende drie voorwaarden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan:

1. Ten minste één van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;

2. Het gezin kan in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie;

3. De extra vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

Ander verlof

Voor andere belangrijke omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij kan gedacht worden aan bruiloften, begrafenissen, jubilea, verhuizing of ernstige ziekten van familieleden. Ook in deze gevallen dient vooraf overleg gevoerd te worden met de directie.

 

Kortdurend afwezig onder schooltijd

Indien u voor uw kind een afspraak moet maken bij bijvoorbeeld de tandarts/orthodontist, een remedial teacher of een logopedist, dan verzoeken wij u vriendelijk die afspraak zoveel mogelijk buiten schooltijd in te plannen, zodat uw kind geen onderwijstijd hoeft te missen. Wij willen van dit bezoek graag op de hoogte gebracht worden.

Verlof aanvragen

Verlofaanvragen gaan altijd schriftelijk met een 'aanvraag voor verlof buiten schoolvakantie'-briefje. Dit briefje is op te halen bij de directie.

Geen verlof mogelijk voor

activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp

vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat onder 'Vakantie onder schooltijd'

vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte

familiebezoek in het buitenland

het argument: mijn kind is nog jong

het argument: vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven

 Formulier verlof aanvragen

Via deze link ziet u het formulier waarmee u verlof aan kunt vragen.
U kunt dit formulier ingevuld inleveren bij de directie of mailen naar info@sterrenbos.nl.