MR

De IKC-raad, bestaande uit de Oudercommissie Opvang en Medezeggenschapsraad Onderwijs, is een orgaan dat meedenkt en advies geeft aan de directie van de school betreffende beleidszaken dat het IKC aangaan. 

Iedere school dient een MR te hebben. De MR van IKC Het Sterrenbos bestaat uit 8 personen: te weten 4 ouders (de oudergeleding) en 4 personeelsleden (personele geleding) Samen vormen zij de MR. De MR vergadert ongeveer 8x per jaar. Inhoudelijk gaat dit steeds over beleidszaken. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, het continurooster, de formatie (inzet van personeel), de begroting, de communicatie, de zorg en de jaarplanning van de school. 

Als u op deze link klikt, kunt u het jaarverslag van de IKC-Raad lezen. 

Leden van de MR worden gekozen door hun achterban en nemen steeds voor 3 jaar zitting. 

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding
Henk-Paul Hegeman, voorzitter
Janet den Hollander
Michel Havekes
Noortje Arisz
Personeelsgeleding
Katja van Dongen
Marloes van Schijndel
Eleonora Knuiman
Tamara Maus

  

Contact
Contactpersoon voor de MR is Marloes van Schijndel: mr@sterrenbos.nl