Schrijfonderwijs

Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij de methode ‘Pennenstreken’. In ‘Veilig Leren Lezen’ oriënteren de kinderen zich bij elk structureerwoord op één letter. De volgorde waarin de letters aan de orde komen, vormt het uitgangspunt voor ‘Pennenstreken’.

Het eerste half jaar schrijven de kinderen nog met een potlood. Van de leerkracht krijgt het kind in de loop van het schooljaar een eigen (school)vulpen

Bewegingsonderwijs

De kinderen krijgen een maal per week bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. Wij wisselen spellessen af met lessen rondom toestellen. 

Muziek


De methode "Moet je doen"zorgt ervoor dat de kinderen vertrouwd raken met muziek. Het neemt leerlingen mee op een muzikale reis en richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen. 
Door de versçhillende activiteiten is muziek echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden op en leren een mening te vormen over muziek. 

Klassentaken

Om de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor de gang van zaken in de klas, krijgen alle kinderen een taak. Een van deze taken is het na schooltijd vegen van de klas (een week lang door 2 kinderen, iedereen komt zo 2 tot 3 keer per jaar aan de beurt). Voordat de bel gaat, gaan alle kinderen aan de slag met hun eigen taakje, zoals puntenslijpen, spullen uitdelen uit de meeneembak, bord vegen, etc. 

Activerend onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vanuit een thema geprikkeld worden om zich op nieuwe (en bekende) gebieden verder te ontwikkelen. Eigen inbreng en initiatief vinden we hierbij erg belangrijk en stimuleren wij op verschillende manieren, bijv. door samen de thematafel te vullen en te bespreken. Het thema wordt breed aangepakt, zodat onderzoek en verdieping op diverse vlakken mogelijk en zinvol zijn. Wij integreren hiermee de vakken als techniek, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid, lezen, rekenen en schrijven.

In het themalokaal en op de gang kunnen de kinderen ook werken in hoeken; zie de collage.

Van links naar rechts en boven naar beneden ziet u: 

de ontdekhoek - de leeshoek - de themaspelhoek
de spelletjestafel - de schrijfhoek - de bouwtafel 
de knutselhoek - de computers - de bouwhoek 

Zelfstandig werken

De leerlingen en leerkrachten maken samen deel uit van het onderwijsleerproces waarbinnen de kinderen vooral leren om zichzelf te ontwikkelen. Wij bieden een duidelijke structuur voor kinderen waarbinnen een steeds groter beroep wordt gedaan op zelfstandigheid. Door middel van kiesborden, taken, planbordendag- en weektaken werken we samen met de kinderen aan een ontwikkeling naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid. 
We oefenen volop met de volgende vaardigheden: oriënteren, registreren, plannen, kiezen, beoordelen, evalueren, samenwerken.

Als de kinderen in groep 3 komen zijn ze gewend om te werken met een takenbord en uitgestelde aandacht. Dit schooljaar leren de kinderen kiezen en plannen door middel van een planbord en registratieformulier wat we gebruiken bij de leeslessen. 

Verder oefenen we met de kleuren van het stoplicht en leren de kinderen gebruik te maken van het vraagteken op het blokje.  De kinderen leren zelfstandig de verplichte taken af te lezen: eerst nog van het bord, later vanaf het registratieblad.

Elke dag werken we ook aan de instructietafel. De leerkracht kan op deze manier de kinderen intensiever benaderen, omdat de betrokkenheid in een klein groepje groot is. De leerkracht kan zo de kinderen extra hulp of uitdaging bieden.

Wanneer er in een kleine groep wordt gewerkt, betekent dat voor de andere kinderen dat zij zelfstandig aan het werk zijn. Deze werkwijze is voor ieder kind herkenbaar en voortbouwend op de manier zoals zij dat gewend waren vanuit onze kleutergroepen.